มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสู่การประกันคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่การศึกษาต่อ
ปรัชญาโรงเรียน
กลฺยาณการี กลยาณํ ปาปการีจปาปกํทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
คำขวัญ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำคุณภาพ
อุดมคติโรงเรียน
"สามัคคีคือพลัง"
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.ส่งเสริม ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
3.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม มาประกอบการจัดการศึกษาโดยพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา จัดวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบริการ
5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดแก่นักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น