มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องตัวกลางของแสง

แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องตัวกลางของแสง จำนวน 1 คาบ
วันที่ทำการสอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

มาตรฐาน ว 5.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ ตัวกลางคือสิ่งที่อยู่ระหว่างดวงตาของเรากับแหล่งกำเนิดแสงซึ่งแสงจะเดินทางผ่านตัวกลางชนิดต่างๆเช่น อากาศ กระจก ผ้า กระดาษ แผ่นไม้ ตัวกลางบางชนิดมีสมบัติในการยอมให้แสงผ่านต่างกันโดยเรียนรู้จากตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง วัตถุทึบแสง

สาระการเรียนรู้
ตัวกลางของแสง
1. ความหมายของตัวกลาง
2. ประเภทของตัวกลาง
3. ทดลองชนิดของตัวกลาง

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายตัวกลางของแสงได้ถูกต้อง

จุดประสงค์นำทาง
1. นักเรียนอธิบายความหมายของตัวกลางของแสงได้ถูกต้อง
2. นักเรียนบอกประเภทของตัวกลางได้ถูกต้อง
3. นักเรียนทดลองชนิดของตัวกลางได้ถูกต้อง

กระบวนการเรียนรู้
1. กิจกรรมนำสู่บทเรียน
1.1 การจัดทำนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มด้วยวิธีนับ1-5
1.2 ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งประเด็นคำถามดังนี้
-ถ้าเอาถุงพลาสติกแบบขุ่นมาให้นักเรียนมองผ่านนักเรียนคิดว่าจะมองเห็นสิ่งต่างๆ แตกต่างกันหรือไม่
-ครูสุ่มนักเรียนออกมามองสิ่งต่างๆผ่านถุงทั้ง2ชนิดแล้วบอกเพื่อนว่าแตกต่างกันหรือไม่
-ถุงพลาสติกทั้ง 2ใบนี้เราเรียกมันว่าอะไร
-นักเรียนคิดว่าตัวกลางแต่ละชนิดมีสมบัติในการยอมให้แสงผ่านไปได้แตกต่างกันหรือไม่
1.3 อธิบายความหมายของตัวกลางของแสงแล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนเขียนความหมายลงในสมุด

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 ครูวาดรูปบนกระดาน 2 รูปแล้วถามนักเรียนว่าระหว่างรูป 2รูปนี้นักเรียนเห็นอะไร
2.2 ครูอธิบายจากตัวอย่างที่วาดแล้วถามนักเรียนว่าตัวกลางมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วอธิบายเพิ่มเติม
2.3 ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาทำการทดลองร่วมกับครูเรื่องชนิดของตัวกลางโดยให้สมาชิกที่เหลือสังเกตแล้วจดบันทึก

3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
3.1 ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.2 นักเรียนในชั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปได้ว่า
ตัวกลางที่นำมากั้นแสงแล้วมองเห็นชัดเจนคือ..................
ตัวกลางที่นำมากั้นแสงแล้วมองเห็นบ้างคือ......................
ตัวกลางที่นำมากั้นแสงแล้วมองไม่เห็นคือ........................
3.3 ครูอธิบายว่าสมบัติของตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดคือ……………….
ตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างบางส่วนคือ......................
ตัวกลางที่ ไม่ยอมให้ผ่านคือ................................................

4.ขั้นขยายความรู้
4.1 ครูอธิบายวัตถุทึบแสงว่าเมื่อมันไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้แสงทั้งหมดก็จึงตกอยู่ที่วัตถุมันจึงเกิดเงาขึ้นตามรูปร่างของวัตถุนั้นๆ
4.2 ครูอธิบายเงามืดกับเงามัว
4.3 ครูพาทำมือเป็นรูปสัตว์ต่างๆพร้อมเพลงประกอบ

5. ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนสรุปลงสมุดเกี่ยวกับความหมาย ประเภทและผลการทดลอง

6.การวัดผล
1. วัดผลการอธิบายความหมายของตัวกลางของแสงจากการอธิบายในสมุด โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
2. วัดผลการบอกประเภทของตัวกลาง จากการบอกในสมุดโดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
3. วัดผลการทดลองชนิดของตัวกลางจากใบกำหนดงานที่1เรื่องตัวกลางของแสง
โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง

7.ประเมินผล
1. ประเมิลผลการอธิบายความหมายของตัวกลางของแสง พบว่านักเรียน.....คนอธิบายความหมายของตัวกลางของแสง ไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
2. ประเมิลผลการบอกประเภทของตัวกลาง พบว่านักเรียน.....คนบอกประเภทของตัวกลาง ไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
3. ประเมิลผลการ ทดลองชนิดของตัวกลางพบว่านักเรียน.....คนทดลองชนิดของตัวกลาง ไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.1 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.4
1.2 ประเด็นคำถาม
1.3 อุปกรณ์ในการทดลอง
บันทึกผลหลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบกำหนดงานที่1เรื่องตัวกลางของแสง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ชนิดของตัวกลาง
แสงผ่านตัวกลาง
ลักษณะของแสงที่ทะลุผ่านตัวกลางมา
ผ่านได้ดี
ผ่านได้บ้าง
ผ่านไม่ได้
1.กระจกใส

2.ผ้า

3.พลาสติกใส

4.กระจกฝ้า

5.แผ่นไม้

6.แผ่นกระดาษ

7.แก้วใส

บันทึกผลการทดลอง
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น