มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์ จำนวน 1 คาบ
วันที่ทำการสอนวันที่ 2 ธันวาคม 2552
ผู้สอน 1.นางสาวสิรินธร พรมชาติ
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1.สาระสำคัญ เลนส์คือ แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใสมีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิวซึ่งมีสมบัติในการหักเหลำแสงบริเวณตรงกลางเลนส์และขอบเลนส์มีความหนาแตกต่างกันผู้เรียนควรเรียนรู้ความหมายของเลนส์ ชนิดของเลนส์ ประโยชน์และการเลือกใช้เลนส์และการทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์
2.สาระการเรียนรู้
การหักเหของแสงผ่านเลนส์
1. ความหมายของเลนส์
2. ชนิดของเลนส์
3. ประโยชน์และการเลือกใช้เลนส์
4. การทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์

3.จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
อธิบายการหักเหของแสงผ่านเลนส์ได้
จุดประสงค์นำทาง
1. อธิบายความหมายของเลนส์ได้
2. จำแนกชนิดของเลนส์ได้
3. บอกประโยชน์และการเลือกใช้เลนส์ได้
4. ทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์ได้

4.กระบวนการเรียนรู้
1. กิจกรรมนำสู่บทเรียน
1.1 การจัดนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม
1.2 ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งประเด็นคำถามดังนี้
-นักเรียนรู้จักและเคยเห็นแว่นตาหรือไม่
-กระจกแว่นตาทำจากอะไร
-กระจกแว่นตาเป็นตัวกลางประเภทใด
ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆที่มีเลนส์เป็นส่วนประกอบ(แว่นขยาย กล้องถ่ายรูป กล้องโทรทัศน์ กล้องส่องทางไกล)
1.3 อธิบายความหมายของเลนส์และชนิดของเลนส์แล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนเขียนลงในสมุด
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นที่1การจัดกลุ่ม
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม6กลุ่มเท่าๆกัน
ขั้นที่2ขั้นวางแผน
- สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรม
ขั้นที่3ปฏิบัติตามแผน
-ตัวแทนกลุ่มมารับเลนส์เว้ากับเลนส์นูนจากครู
-ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะเลนส์และเปรียบเทียบกันจากนั้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านเลนส์ทั้งสองนี้จะมีการหักเหแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
ขั้นที่4อธิบายขยายความรู้
ถามนักเรียนและอธิบายประกอบภาพ
-นักเรียนคิดว่าเลนส์มีประโยชน์อย่างไร
-การเลือกใช้เลนส์นักเรียนคิดว่าถ้าคนสายตาสั้นควรตัดแว่นที่มีเลนส์ชนิดใด
-การเลือกใช้เลนส์นักเรียนคิดว่าถ้าคนสายตายาวควรตัดแว่นที่มีเลนส์ชนิดใด
-แต่ละกลุ่มทำการทดลองและบันทึกผล

ขั้นที่5สรุป
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนและมองเห็นวัตถุนั้นผิดไปจากเดิมเราเรียกว่าการหักเหของแสง
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าเลนส์คือ แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใสมีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิวซึ่งมีสมบัติในการหักเหลำแสงบริเวณตรงกลางเลนส์และขอบเลนส์มีความหนาแตกต่างกันซึ่งเลนส์มี2ชนิดคือเว้าและนูน
คนสายตาสั้นควรใส่แว่นที่ทำจากเลนส์เว้าส่วนคนสายตายาวควรใส่แว่นที่ทำจากเลนส์นูน
-เลนส์นูนจะรวมแสงส่วนเลนส์เว้าจะกระจายแสง

5.สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.4
2. ภาพการหักเหของแสงผ่านเลนส์
3. เลนส์เว้าและเลนส์นูน
4. ใบกิจกรรมที่1การหักเหของแสงผ่านเลนส์

6.การวัดผล
1. วัดผลการอธิบายความหมายของเลนส์ด้วยการตรวจผลการอธิบายความหมายของเลนส์ตามการตอบคำถามโดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
2. วัดผลการจำแนกชนิดของเลนส์จากใบกำหนดงานที่1โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
3. วัดผลการบอกประโยชน์และการเลือกใช้เลนส์ด้วยการถาม-ตอบและใบกำหนดงาน
ที่1โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง

7.ประเมินผล
1. ประเมิลผลการอธิบายความหมายของเลนส์พบว่านักเรียน.....คนอธิบายความหมายของเลนส์ไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
2. ประเมิลผลการจำแนกชนิดของเลนส์พบว่านักเรียน.....คนจำแนกชนิดของเลนส์ไม่ได้แก้ไขด้วยการให้นักเรียนในชั้นช่วยจำแนกให้ฟัง
3. ประเมิลผลการทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์พบว่านักเรียน.....คนทดลองการหักเหของแสงผ่านเลนส์ไม่ได้แก้ไขด้วยการทำการทดลองให้ดูอีกรอบ

บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบกิจกรรมที่1การหักเหของแสงผ่านเลนส์
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า
อุปกรณ์
1.เลนส์นูน 1 อัน
2.เลนส์เว้า 1 อัน
3.กระดาษสีดำ
4.ไฟฉาย
วิธีทำ
1.ให้ทำการทดลองในห้องเรียนโดยนำกระดาษสีดำวางบนพื้นแล้วยกเลนส์นูนขึ้นรับแสงโดยให้แนวลำแสงผ่านเลนส์ลงบนกระดาษสีดำแล้วสังเกตแนวลำแสงบนกระดาษ
2.ทำเหมือนข้อ1 แต่ให้เปลี่ยนเป็นเลนส์เว้า
บันทึกผล
วาดภาพเมื่อแสงผ่านเลนส์นูน วาดภาพเมื่อแสงผ่านเลนส์เว้า
สรุปผลการทดลอง
1.เมื่อนำเลนส์นูนรับแสงลำแสงในกระดาษมีลักษณะอย่างไร
...........................................................................................................................................
2.เมื่อนำเลนส์เว้ารับแสงลำแสงในกระดาษมีลักษณะอย่างไร
...........................................................................................................................................
3.ลำแสงเมื่อผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้ามีลักษณะเหมือนกัน หรือ ต่างกัน
คือ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

แบบประเมินผลงานสมุดบันทึกความรู้
กลุ่มที่(ชื่อกลุ่ม)...............................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.

คำชี้แจง: ให้ผู้ประเมินขีด /ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน (ตามเกณฑ์)
ประเด็นที่ประเมิน
ผู้ประเมิน
ตนเอง
เพื่อน
ครู
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
1.ตรงจุดประสงค์ที่กำหนด

2.มีความถูกต้องสมบูรณ์

3.มีความคิดสร้างสรรค์

4.มีความเป็นระเบียบ

รวม

รวมทุกรายการ

เฉลี่ยผู้ประเมิน.......................................(ตนเอง)
ผู้ประเมิน.......................................(เพื่อน)
ผู้ประเมิน.......................................(ครู)

แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติการทดลอง
วิชา ชั้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ กิจกรรม
คำชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม ทดลองโดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุงเลขที่
ชื่อ สกุล
รายการประเมิน
รวม12คะแนน
สรุปการประเมิน
วิธีดำเนินการทดลอง
การปฏิบัติการทดลอง
ความคล่องแคล่วในการทำการทดลอง
การนำเสนอ
คะแนนที่ทำได้
ผ่าน
ไม่ผ่าน


ลงชื่อ....................................ผู้ประเมิน
…../……./……แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่(ชื่อกลุ่ม)..................................................................................................................
สมาชิกในกลุ่ม1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.


คำชี้แจง: ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรมที่สังเกต
คะแนน
3
2
1
1.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

2.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

3.รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

4.มีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ

5.ใช้เวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ ให้ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง ให้ 2คะแนน
พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
13-15
ดี
8-12
ปานกลาง
5-7
ปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น