มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสะท้อนของแสง

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสะท้อนของแสง จำนวน 1 คาบ
วันที่ทำการสอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
ผู้สอน 1.นางสาวสิรินธร พรมชาติ

มาตรฐาน ว 5.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ การสะท้อนของแสงคือการที่แสงเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่กลับมาสู่ตัวกลางเดิมเมื่อแสงเคลื่อนที่ไปถึงแนวเขตระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางโดยจะศึกษาความหมายของการสะท้อนของแสง กฎการสะท้อนของแสง การทดลองการสะท้อนของแสง

สาระการเรียนรู้

การสะท้อนของแสง
1. ความหมายของการสะท้อนของแสง
2. กฎการสะท้อนของแสง
3. การทดลองการสะท้อนของแสง

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายการสะท้อนของแสงได้
จุดประสงค์นำทาง
1. นักเรียนอธิบายความหมายของการสะท้อนของแสงได้
2. นักเรียนบอกกฎการสะท้อนของแสงได้
3. นักเรียนทดลองการสะท้อนของแสงได้

กระบวนการเรียนรู้
1. กิจกรรมนำสู่บทเรียน
1.1 การจัดทำนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
1.2 ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งประเด็นคำถามดังนี้
-นักเรียนเคยเล่นสะท้อนแสงหรือไม่
-วัตถุชนิดใดที่สะท้อนแสงได้บ้าง
จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
1.3 อธิบายความหมายและกฎการสะท้อนของการสะท้อนของแสงแล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนเขียนความหมายลงในสมุด

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 ครูวาดรูปบนกระดาน แล้วถามนักเรียนว่า2มุมนี้เท่ากันหรือไม่และแต่ละเส้นนี้เรียกว่าอะไร
2.2 ครูอธิบายจากตัวอย่างที่วาดแล้วถามนักเรียนว่าเส้นที่แสงไฟส่องนี้เรียกว่ารังสีตกกระทบส่วนเส้นที่แสงออกมานั้นเรียกว่ารังสีสะท้อนและเส้นที่แบ่งครึ่งเราเรียกว่าเส้นปกติ
2.3 ครูเขียนบนกระดานให้นักเรียนจดลงสมุดว่า
ลำแสงตกกระทบ คือแนวลำแสงจากแหล่งกำเนิดที่กระทบวัตถุ
ลำแสงสะท้อน คือแนวลำแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุ
เส้นปกติ คือเส้นที่ตั้งฉากกับผิววัตถุที่ตำแหน่งแนวลำแสงตกกระทบวัตถุ
มุมตกกระทบ คือมุมระหว่างแนวลำแสงตกกระทบกับเส้นปกติ
มุมสะท้อน คือมุมระหว่างแนวลำแสงสะท้อนกับเส้นปกติ
2.4 ครูวาดรูปให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่านี่คือรูปอะไรแล้วแตกต่างกันตรงไหน
2.5 ครูอธิบายจากภาพ
2.6 ครูทดลองให้นักเรียนดูทีละกลุ่มแล้วให้นักเรียนบันทึกลงในตารางบันทึกผล

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
3.1 ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.2 นักเรียนในชั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปได้ว่า
-การทดลองเป็นไปตามกฎการสะท้อน
-วัตถุที่สะท้อนได้ดีคือวัตถุที่ทึบและมีผิวมันเรียบ
3.3 ครูอธิบายว่าถ้าวัตถุที่มีผิวมันเรียบจะสะท้อนเป็นระเบียบส่วนวัตถุที่ขรุขระจะสะท้อนไม่เป็นระเบียบ

4. ขั้นขยายความรู้
4.1 ครูอธิบายการสะท้อนของแสงทำให้มองเห็นวัตถุต่างๆได้จึงมีการนำหลักการสะท้อนของแสงมาใช้ประโยชน์เช่นการติดตั้งกระจกนูนตามทางแยกช่วยให้มองเห็นภาพสะท้อนได้กว้าง
4.2 มอบภาระงานให้นักเรียนทำตารางบันทึกผลการทดลองและวาดภาพ

5. ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนสรุปลงสมุดเกี่ยวกับความหมายของการสะท้อนและข้อแตกต่างระหว่างวัตถุที่มีผิวมันเรียบกับผิวขรุขระและผลการทดลอง

6.การวัดผล
1. วัดผลการอธิบายความหมายของการสะท้อนของแสงจากการบันทึกในสมุด โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
2. วัดผลการบอกกฎการสะท้อนของแสงจากใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่2 โดยยึดเกณฑ์
ได้ถูกต้อง
3. วัดผลการทดลองการสะท้อนของแสงจากใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่1โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง

7.ประเมินผล
1. ประเมิลผลการอธิบายความหมายของการสะท้อนของแสง พบว่านักเรียน.....คนอธิบายความหมายของการสะท้อนของแสง ไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
2. ประเมิลผลการบอกกฎการสะท้อนของแสงพบว่านักเรียน.....คนการบอกกฎการสะท้อนของแสงไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
3. ประเมิลผลการทดลองการสะท้อนของแสงพบว่านักเรียน.....คนการทดลองการสะท้อนของแสงไม่ได้แก้ไขด้วยการทดลองให้ดู

สื่อการสอน
1. หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.4
2. อุปกรณ์การทดลอง
3. ใบกำหนดงานที่1เรื่องการสะท้อนของแสง
บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ใบกำหนดงานที่1เรื่องการสะท้อนของแสง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
วัตถุที่ทำการทดลอง
ลักษณะแสงที่ปรากฏ
บนวัตถุ
บนกระดาษขาว
1.กระจกใส


2.ผ้าขนหนู


3.กระดาษแข็ง


4.กระดาษฟอยด์ใบกำหนดงานที่ 2 เรื่องการสะท้อนของแสง
วาดภาพลำแสงเมื่อกระทบกระจกเงาและสะท้อนกลับ


สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น