มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รุ้งกินน้ำ

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รุ้งกินน้ำ จำนวน 1 คาบ
วันที่ทำการสอนวันที่ 14 ธันวาคม 2552
ผู้สอน 1.นางสาวสิรินธร พรมชาติ
มาตรฐาน ว 5.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ รุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมบัติของแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกันจะทำให้เกิดการหักเหของแสง

สาระการเรียนรู้
รุ้งกินน้ำ
1. ความหมายของรุ้งกินน้ำ
2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำ
3. ทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
อธิบายการเกิดรุ้งกินน้ำได้

จุดประสงค์นำทาง
1. อธิบายความหมายของรุ้งกินน้ำได้
2. บอกปัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำได้
3. ทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำได้

กระบวนการเรียนรู้

1. กิจกรรมนำสู่บทเรียน
1.1 การจัดทำนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6กลุ่มด้วยวิธีนับ
1.2 ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งประเด็นคำถามดังนี้
-สิ่งที่ให้แสงสว่างที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าอะไร
- แสงอาทิตย์มีสีหรือไม่
- เมื่อแสงขาวไปกระทบกับตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกันเช่นอากาศกับน้ำก็จะเกิดการหักเหก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดก็จะเกิดแถบสี.........สีอะไรบ้าง.............แถบสีนี้เราเรียกว่า..............(สเปกตรัมของแสงอาทิตย์)
- ปรากฏการณ์เช่นนี้เราเรียกว่า.....................
- รุ้งกินน้ำคืออะไร
- เกิดขึ้นจากสิ่งใด
- แล้วจะเกิดขึ้นในทิศทางใด
1.3 อธิบายความหมายของรุ้งกินน้ำแล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนเขียนลงในใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่1เรื่องรุ้งกินน้ำ
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นที่1การจัดกลุ่ม
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม6กลุ่มเท่าๆกัน
ขั้นที่2ขั้นวางแผน
- สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรม
ขั้นที่3ปฏิบัติตามแผน
- ตัวแทนกลุ่มมารับปริซึมและสเปรย์จากครู
- ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมในการเรียนนอกห้องเรียน
ขั้นที่4อธิบายขยายความรู้
ถามนักเรียนและอธิบายประกอบภาพ
- จากการทดลองนักเรียนเห็นรุ้งกินน้ำหรือไม่
- เห็นครบทั้ง7สีหรือไม่
- นอกจากละอองน้ำจากสเปรย์และปริซึมแล้วอะไรที่ทำให้นักเรียนเห็นสีรุ้งบ้าง
- สเปกตรัมของแสงที่เราเห็นก็เป็นการแยกคลื่นออกตามความถี่ของแสงและความยาวคลื่นแสงแสงสีม่วงมีความถี่สูง(ความยาวคลื่นสั้นที่สุด)และแสงสีแดงมีความถี่ต่ำสุด(ความยาวคลื่นมากที่สุด)

ขั้นที่5สรุป
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าเมื่อแสงขาวเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนเราเรียกว่าการหักเหของแสงและกระจายออกเป็นแถบสี7สีมี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดงเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ารุ้งกินน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำนี้มีอยู่3ปัจจัยคือแสงจากดวงอาทิตย์ จำนวนละอองน้ำต้องมากพอ แสงมุมที่ตกกระทบต้องพอเหมาะ

5.สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.4
2.ภาพรุ้งกินน้ำ
3.สเปรย์ ปริซึม
4.ใบกิจกรรมที่1เรื่องรุ้งกินน้ำ

6.การวัดผล
1. วัดผลการอธิบายความหมายของรุ้งกินน้ำด้วยการตรวจผลการอธิบายความหมายของเลนส์ตามการตอบคำถามโดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
2. วัดผลการบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำจากใบกำหนดงานที่1โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
3. วัดผลการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำด้วยการถาม-ตอบและใบกำหนดงานที่1โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง

7.ประเมินผล
1. ประเมิลผลการอธิบายความหมายรุ้งกินน้ำพบว่านักเรียน.....คนอธิบายความหมายของรุ้งกินน้ำไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
2. ประเมิลผลการบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำพบว่านักเรียน.....คนบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้งกินน้ำไม่ได้แก้ไขด้วยการให้นักเรียนในชั้นช่วยบอกให้ฟัง

บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่1เรื่องรุ้งกินน้ำ
คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพรุ้งกินน้ำที่นักเรียนเห็นแล้วระบายสีให้สวยงามพร้อมบรรยายภาพและตั้งชื่อภาพ
รุ้งที่เกิดจากสเปรย์


รุ้งที่เกิดจากปริซึม

สรุปผลการทดลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่2เรื่องรุ้งกินน้ำ
คำชี้แจง พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้ววิเคราะห์หาคำตอบ
น้องเมย์ไปเที่ยวน้ำตกเก้าโจนขณะที่นั่งชมน้ำตกอยู่นั้นน้องเมย์ก็มองไปเห็นรุ้งกินน้ำบริเวณใกล้น้ำตก
1.จากสถานการณ์นักเรียนคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่เพราะอะไร
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.จากสถานการณ์นี้ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น