มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการหักเหของแสง

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน่วยการเรียนรู้ที่4 พลังงานแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการหักเหของแสง จำนวน 1 คาบ
วันที่ทำการสอนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
ผู้สอน 1.นางสาวสิรินธร พรมชาติ

มาตรฐาน ว 5.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ การหักเหของแสงคือการที่แสงเคลื่อนผ่านตัวกลางโปร่งใส2ชนิดที่แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงแนวการเคลื่อนที่ของแสง ผู้เรียนควรเรียนรู้ความหมายของการหักเหของแสง กฎการหักเหของแสง การหักเหของแสงผ่านเลนส์ ชนิดของเลนส์ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงและการทดลองการหักเหของแสง

สาระการเรียนรู้
การหักเหของแสง
1. ความหมายของการหักเหของแสง
2. กฎการหักเหของแสง
3. ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสง
4. การทดลองการหักเหของแสง

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายการหักเหของแสงได้
จุดประสงค์นำทาง
1. นักเรียนอธิบายความหมายของการหักเหของแสงได้
2. นักเรียนบอกกฎการหักเหของแสงได้
3. นักเรียนบอกปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงได้
4. นักเรียนทดลองการหักเหของแสงได้

กระบวนการเรียนรู้

1. กิจกรรมนำสู่บทเรียน
1.1 การจัดทำนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม
1.2 ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งประเด็นคำถามดังนี้
-นักเรียนรู้จักการหักเหของแสงหรือไม่
-นักเรียนเคยมองปลาผ่านตูกระจกหรือไม่
-นักเรียนเคยไปยืนในสระน้ำหรือไม่แล้วสังเกตขาตัวเองแตกต่างจากเดิมอย่างไร
-นักเรียนเคยเล่นเหรียญในน้ำหรือไม่ ลักษณะเหรียญเป็นอย่างไร
จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
1.3 อธิบายความหมายและกฎการหักเหของแสงและวาดรูปให้ดูแล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนเขียนลงในสมุด

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม6กลุ่มเท่าๆกัน
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลองและบันทึกผลการทดลองลงในสมุด
2.3 นักเรียนร่วมกันนำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
3.1 นักเรียนส่งตัวแทน1คนมานำเสนอผลการทดลอง
3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศไปยังแก้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวการเคลื่อนที่ของแสง
3.3 ครูถามนักเรียนว่าอากาศและแก้วจัดเป็นตัวกลางชนิดใดซึ่งนักเรียนควรตอบได้ว่าตัวกลางโปร่งใส
3.4 นักเรียนสรุปหลักการหักเหของแสงพร้อมกันว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนเรียกว่าการหักเหของแสงล

4.ขั้นขยายความรู้
1. ครูซักถามนักเรียนว่าการหักเหของแสงทำให้เกิดการมองเห็นภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิมในลักษณะใดบ้าง
2. ครูซักถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นเหรียญมีขนาดใหญ่เพราะอะไร
3. ครูซักถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นปลาในน้ำอยู่ตื้นกว่าปกติเพราะว่าอะไร
4. ครูซักถามนักเรียนว่าเห็นหลอดที่อยู่ในแก้วงอผิดไปจากเดิมเพราะอะไร
5. ครูซักถามว่าปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงมีอะไรบ้าง

5. ขั้นสรุป
เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสต่างชนิดกัน ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนและมองเห็นวัตถุนั้นผิดไปจากเดิมเราเรียกว่าการหักเหของแสง

6.การวัดผล
1. วัดผลการอธิบายความหมายของการหักเหของแสง จากการอธิบายในสมุดโดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
2. วัดผลการบอกกฎการหักเหของแสงจากการถามนักเรียนโดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
3. วัดผลการบอกปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงจากการถามนักเรียนโดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
4. วัดผลการทดลองการหักเหของแสงจากชิ้นงานและภาพที่นักเรียนวาดโดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง

ประเมินผล
1. ประเมิลผลการความหมายของการหักเหของแสง อธิบายพบว่านักเรียน.....คนอธิบายความหมายของการหักเหของแสง ไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
2. ประเมิลผลการบอกกฎการหักเหของแสงพบว่านักเรียน.....คนบอกกฎการหักเหของแสงไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
3. ประเมิลผลการบอกปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงพบว่านักเรียน.....คนบอกกฎการหักเหของแสงไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
4. ประเมิลผลการทดลองการหักเหของแสงพบว่านักเรียน.....คนทดลองการหักเหของแสงไม่ได้แก้ไขด้วยการทดลองอีกรอบ
สื่อการสอน
1.หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.4
2.อุปกรณ์การทดลอง

บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น