มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา เรื่อง กระบวนการเกิดดิน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา เวลา 11 ชั่วโมง
เรื่อง กระบวนการเกิดดิน เวลา 1 ชั่วโมง
ผู้สอน นางสาวสิรินธร พรมชาติ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

1.มาตรฐานการเรียนรู้ ว6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิประเทศและสัณฐานของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.สาระสำคัญ
ดินเป็นวัสดุธรรมชาติหรือเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยกระบวนการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆรวมกับอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสซึ่งเป็นซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังและเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก

3.สาระการเรียนรู้
3.1 กระบวนการเกิดดิน
3.2ส่วนประกอบของดิน

4.ตัวชี้วัดชั้นปี/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
อธิบายกระบวนการเกิดดินได้
จุดประสงค์นำทาง
นักเรียนสืบค้นข้อมูลกระบวนการเกิดดินได้
นักเรียนทดลองและบอกส่วนประกอบของดินได้

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสร้างความสนใจ
1.ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบว่า
15นาที แรกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดดินและส่วนประกอบของดินในบอร์ดที่ครูเตรียมไว้แล้วจดบันทึก
15นาที หลังนักเรียนจะได้ทำการทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบของดินและตอบคำถามในเรื่องกระบวนการเกิดดิน
2.ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างดินและบอร์ดภาพที่เกี่ยวกับดิน
3.ครูกับนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับดินด้วยคำถาม
3.1นักเรียนรู้จักดินหรือไม่
3.2ดินคืออะไร
3.3ดินเกิดมาได้อย่างไร
3.4ดินมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง

ขั้นสำรวจและค้นหา
1.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มด้วยวิธีจับสลาก 5กลุ่ม
2.นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดดินและส่วนประกอบของดินในบอร์ดที่ครูเตรียมไว้แล้วจดบันทึก
3.นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม 5 กลุ่มตามเดิม
4.ครูชี้แจงการทดลองและให้ตัวแทนนักเรียนออกมารับอุปกรณ์การทดลองจากครู
กลุ่มละ 1 ชุด

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้และผลการทดลองของตนเอง
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ดินเป็นวัสดุธรรมชาติหรือเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยกระบวนการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆรวมกับอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสซึ่งเป็นซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังและเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก
ขั้นประเมิน
1.ประเมินจากการสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม
2.ประเมินจากใบกิจกรรมที่1เรื่อง กระบวนการเกิดดิน
และผลการทดลองส่วนประกอบของดิน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. บอร์ดเรื่องกระบวนการเกิดดินและส่วนประกอบของดิน
2. อุปกรณ์การทดลอง(ดิน ไม้จิ้มฟัน กระป๋อง กระดาษหนังสือพิมพ์ แว่นขยาย)
3. ใบกิจกรรมที่1เรื่องกระบวนการเกิดดิน


ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของดิน
ชื่อ .......................................................................ชั้น .................เลขที่…………..
วันที่ .................. เดือน.........................................พ.ศ. ......................
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประกอบของดิน
ปัญหา เนื้อดินที่นำมาศึกษามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
คาดคะเนคำตอบของปัญหา(สมมุติฐาน)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ผลการทดลอง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ตัวอย่างดิน(บอกบริเวณที่นำมาศึกษา)
ผลการสังเกตส่วนประกอบของเนื้อดิน

ตอบคำถามต่อไปนี้

1.ดินตัวอย่างที่นำมาศึกษามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.ผลการทดลองของกลุ่มเหมือนหรือต่างจากกลุ่มอื่นหรือไม่อย่างไร(ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.จากผลการทดลองพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินตัวอย่างหรือไม่ถ้าพบให้ระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วย(ถ้าบอกได้)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................4.การทดลองนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่กำหนดไว้หรือไม่
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการทดลอง
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น