มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องเซลล์สุริยะ

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องเซลล์สุริยะ จำนวน 1 คาบ
วันที่ทำการสอนวันที่ 16 ธันวาคม 2552
ผู้สอน 1.นางสาวสิรินธร พรมชาติ
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
1.สาระสำคัญ เซลล์สุริยะคืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
2.สาระการเรียนรู้
เซลล์สุริยะ
1. ความหมายของเซลล์สุริยะ
2. ข้อดีและข้อจำกัดของเซลล์สุริยะ
3. สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้เซลล์สุริยะ

3.จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
อธิบายความหมายของเซลล์สุริยะได้
จุดประสงค์นำทาง
1. อธิบายความหมายของเซลล์สุริยะได้
2. เขียนข้อดีและข้อจำกัดของเซลล์สุริยะได้
3. ยกตัวอย่างเครื่องใช้ที่ใช้เซลล์สุริยะได้

4.กระบวนการเรียนรู้
1. กิจกรรมนำสู่บทเรียน
1.1 การจัดนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม
1.2 ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งประเด็นคำถามดังนี้
- นักเรียนรู้จักและเคยเห็นเซลล์สุริยะหรือไม่
- นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่ใช้แผงเซลล์สุริยะ
- นักเรียนคิดว่าเซลล์สุริยะมีข้อดีหรือข้อเสียหรือไม่ อย่างไร
ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆที่มี เซลล์สุริยะ
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นที่1ขั้นวางแผน
- สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรม
ขั้นที่2ปฏิบัติตามแผน
- ตัวแทนกลุ่มมารับแผงเซลล์สุริยะจากครู
- ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์ที่ได้แล้ววาดภาพและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าถ้าแสงเคลื่อนที่มายังเซลล์สุริยะแล้วเราจะนำพลังงานที่ได้มาใช้ได้อย่างไรและมันมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไร
ขั้นที่3อธิบายขยายความรู้
ถามนักเรียนและอธิบายประกอบภาพ
- นักเรียนคิดว่าเซลล์สุริยะมีประโยชน์อย่างไร
- อุปกรณ์ที่นักเรียนเคยเห็นมีอะไรบ้างที่ใช้เซลล์สุริยะและนักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- แต่ละกลุ่มระดมความคิดในเรื่องดังกล่าว
- ครูให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดและผู้คิดค้นเซลล์สุริยะ
ขั้นที่5สรุป
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า เซลล์สุริยะคืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยรับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเซลล์สุริยะประกอบด้วยสารที่มีส่วนประกอบของสารกึ่งตัวนำเช่นซิลิคอน เมื่อแสงอาทิตย์มากระทบแผ่นเซลล์สุริยะจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าระหว่างชั้นซิลิคอนไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งสามารถเก็บสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานได้

5.สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.4
2. ภาพเซลล์สุริยะ
3. อุปกรณ์ที่ใช้เซลล์สุริยะ
4.ใบกิจกรรมที่1เรื่องเซลล์สุริยะ

6.การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายความหมายของเซลล์สุริยะด้วยการตรวจผลการอธิบายความหมายของเซลล์สุริยะตามการถาม-ตอบโดยยึดเกณฑ์ได้
2.วัดผลการเขียนข้อดีและข้อจำกัดของเซลล์สุริยะใบกำหนดงานที่1โดยยึดเกณฑ์ได้
3.วัดผลการยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้เซลล์สุริยะตามใบกำหนดงานที่1โดยยึดเกณฑ์ได้

7.ประเมินผล
1.ประเมิลผลการอธิบายความหมายของเซลล์สุริยะพบว่านักเรียน.....คนอธิบายความหมายของเซลล์สุริยะไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
2.ประเมิลผลการเขียนข้อดีและข้อจำกัดของเซลล์สุริยะพบว่านักเรียน.....คนเขียนข้อดีและข้อจำกัดของเซลล์สุริยะไม่ได้แก้ไขด้วยการให้นักเรียนในชั้นช่วยเขียนให้ดูให้ฟัง
3.ประเมิลผลการยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้เซลล์สุริยะพบว่านักเรียน.....คนยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้เซลล์สุริยะไม่ได้แก้ไขด้วยการให้ดูภาพหรือสื่ออีกรอบ

บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบกำหนดงานที่ 1 กิจกรรมที่ 1 เรื่องเซลล์สุริยะ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อดีและข้อจำกัดของเซลล์สุริยะมาให้มากที่สุด
( Mind mapping )

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพอุปกรณ์ที่ใช้เซลล์สุริยะมาคนละ 1 ชิ้นให้สวยที่สุดพร้อมระบายสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น