มาเดอค่ะ มาแวะเบิ่งก่อน เว็บบล็อกของอีหล้า.....ขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจ....โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำบายดีค่า

slide show

เก็บมาฝาก


นาฬิกา

จำนวนผู้เข้าชม

blog counters

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการสอน


แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) หน่วยการเรียนรู้ที่4 พลังงานแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด จำนวน 1 คาบ
วันที่ทำการสอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ผู้สอน 1.นางสาวสิรินธร พรมชาติ
มาตรฐาน ว 5.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ แสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยตา แสงอาจมีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติหรือจากอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง
สาระการเรียนรู้
การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
1. แหล่งกำเนิดแสง
2.การเดินทางของแสง

จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายการการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1.นักเรียนอธิบายแหล่งกำเนิดแสงได้ถูกต้อง
2.นักเรียนทดลองการเดินทางของแสงได้ถูกต้อง
กระบวนการเรียนรู้
1. ขั้นอธิบายการแหล่งกำเนิดแสง
1.1การจัดทำนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มด้วยวิธีนับ1-5
1.2ทบทวนความรู้เดิมและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งประเด็นคำถามดังนี้
-นักเรียนคิดว่าเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะอะไร
-สิ่งที่ให้แสงสว่างเราเรียกว่าอะไร
-แหล่งกำเนิดแสงมาจากไหนบ้าง
1.3อธิบายแหล่งกำเนิดแสงและวาดภาพแหล่งกำเนิดแสงแล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดลงในใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่1เรื่องแหล่งกำเนิดแสงและกระดาษเอ4ที่ครูให้

ใบกำหนดงานที่1 เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด

กิจกรรมที่1แหล่งกำเนิดแสง
ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในตารางที่กำหนดให้
แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น

1.4ปฏิบัติภาระงานตามใบกำหนดงานที่1เรื่องแหล่งกำเนิดแสง
1.5นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยส่งตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอ
1.6สะท้อนความคิดโดยการตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาถามนักเรียนว่าสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายแหล่งกำเนิดแสงนั้น มีอะไรบ้าง
1.7ประเมินผล สรุปผล และเพิ่มเติมเนื้อหา

2ขั้นทดลองการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
2.1การจัดทำนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มด้วยวิธีนับ1-5
2.2นำเสนอสื่อโดยการนำอุปกรณ์การทดลองมาให้นักเรียนดู
2.3ทดลองการเดินทางของแสงแล้วกำหนดภาระงานให้นักเรียนทดลองแล้วสังเกตและบันทึกผลลงในใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่2 เรื่องทดลองการเดินทางของแสง
ใบกำหนดงานที่1เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด

กิจกรรมที่2ทดลองการการเดินทางของแสง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ลักษณะการตั้งแผ่นกระดาษ
ผลการสังเกตเปลวเทียนไขผ่านรูบนแผ่นกระดาษ

เห็น
ไม่เห็น
1.รูบนแผ่นกระดาษทั้ง 3 แผ่นตรงกัน


2.เมื่อเลื่อนแผ่นกระดาษแผ่นที่1


3.นำกระดาษแผ่นที่1ออก


4.เมื่อเลื่อนกระดาษแผ่นที่2


5.นำกระดาษแผ่นที่2ออก


6.เมื่อเลื่อนกระดาษแผ่นที่3


7.นำกระดาษแผ่นที่3ออก


สรุปผลการทดลอง......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.4ปฏิบัติภาระงานที่กำหนดร่วมกันตามใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่2เรื่องทดลองการเดินทางของแสง
2.5นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยส่งตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอ
2.6สะท้อนความคิดโดยการตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาถามนักเรียนว่านักเรียนต้องวางกระดาษอย่างไรจึงมองเห็นเปลวเทียนและทำอย่างไรจึงมองไม่เห็นเปลวเทียน
2.7 ประเมินผล สรุปผล และเพิ่มเติมเนื้อหา


การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายแหล่งกำเนิดแสงด้วยการตรวจผลการอธิบายแหล่งกำเนิดแสงและวาดภาพแหล่งกำเนิดแสงตามใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่1โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง
2.วัดผลการทดลองการเดินทางของแสงจากใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่2 โดยยึดเกณฑ์ได้ถูกต้อง

ประเมินผล
1.ประเมิลผลการอธิบายแหล่งกำเนิดแสงพบว่านักเรียน.....คนอธิบายแหล่งกำเนิดแสงไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ
2.ประเมิลผลการทดลองการเดินทางของแสงพบว่านักเรียน.....คนทดลองการเดินทางของแสงไม่ได้แก้ไขด้วยการอธิบายให้ฟังอีกรอบ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.1หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.4
1.2ประเด็นคำถาม
1.3ใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่1
2.1หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.4
2.2 ประเด็นคำถาม/อุปกรณ์ทดลอง
2.3.ใบกำหนดงานที่1กิจกรรมที่2
บันทึกผลหลังสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ใบกำหนดงานที่1เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
กิจกรรมที่1แหล่งกำเนิดแสง
ให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในตารางที่กำหนดให้
แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ
แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น

ใบกำหนดงานที่1เรื่องการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด

กิจกรรมที่2 ทดลองการการเดินทางของแสง
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ลักษณะการตั้งแผ่นกระดาษ
ผลการสังเกตเปลวเทียนไขผ่านรูบนแผ่นกระดาษ


เห็น
ไม่เห็น
1.รูบนแผ่นกระดาษทั้ง 3 แผ่นตรงกัน


2.เมื่อเลื่อนแผ่นกระดาษแผ่นที่1


3.นำกระดาษแผ่นที่1ออก


4.เมื่อเลื่อนกระดาษแผ่นที่2


5.นำกระดาษแผ่นที่2ออก


6.เมื่อเลื่อนกระดาษแผ่นที่3


7.นำกระดาษแผ่นที่3ออก


สรุปผลการทดลอง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 ความคิดเห็น: